Project Description

เป็นระบบลิฟต์ที่ตอบสนองการใช้งานผู้ใช้ โดยเน้นให้ผู้ใช้ลิฟต์กดปุ่มหมายเลขปลายทาง ที่ต้องการไป จาก Key Pad Switch จากนั้นระบบจะคำนวนว่ามีจำนวนคนเท่าไหร่ที่ต้องการเดินทางไปชั้นอะไรบ้าง และระบบก็จะให้ผู้โดยสารลิฟต์ ไปรอยือรอลิฟต์ตามที่กำหนดไว้

ประโยชน์ ของการใช้ ลิฟต์ Hall Call Destination Control System คือ ลิฟต์จะไม่จอดระหว่างชั้น เนื่องจากลิฟต์ได้ทำการคำนวน แล้วจัดประเภทผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปชั้นเดียวกันแล้ว ทำให้ลดเวลาในการเดินทาง Transit Time

Type No. Code name Parameter Traction

machine

Product

strategy

capacity Speed(m/s)
MS 1 QS8500J 400-1000 1.0-1.75 WYT Economy
2 QS8700 800-1000 1.0-1.75 WYT Luxury
3 QS8300 630-1600 1.0-2.5 NYT Public Building
4 QS8800 1150-1600 1.0-2.5 NYT Luxury Public Building
5 QS6200J 400-1000 1.0-1.75 GPM Economy
6 QS6200 1150-1600 1.0-2.0 GPM Public Building
7 QS6100 1000-1600 3.0-4.0 SPECIAL High public building
8 QS8500G(JANUS) 400-1000 1.0-1.75 WYT Economy(Peru)
9 QS8500K 600-800 1.0-1.75 WYT Economy(Chile)
10 QS6200K 600-800 1.0-1.75 GPM Economy(Chile)