Contact Info

13/15 หมู่2 ถ.กาญจนาภิเษก ตำบล บางคูเวียง อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-0366-6,02-985-0366-8

Fax: 02-985-0367

Web: www.an-empire.com

Call Us : 02-985-0366-6,02-985-0366-8 FAX : 02-985-0367|s.suksamran@gmail.com

Elevator&Escalator

/Elevator&Escalator

Hall Call Destination Control System

,

เป็นระบบลิฟต์ที่ตอบสนองการใช้งานผู้ใช้ โดยเน้นให้ผู้ใช้ลิฟต์กดปุ่มหมายเลขปลายทาง ที่ต้องการไป จาก Key Pad Switch จากนั้นระบบจะคำนวนว่ามีจำนวนคนเท่าไหร่ที่ต้องการเดินทางไปชั้นอะไรบ้าง และระบบก็จะให้ผู้โดยสารลิฟต์ ไปรอยือรอลิฟต์ตามที่กำหนดไว้

ประโยชน์ ของการใช้ ลิฟต์ Hall Call Destination Control System คือ ลิฟต์จะไม่จอดระหว่างชั้น เนื่องจากลิฟต์ได้ทำการคำนวน แล้วจัดประเภทผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปชั้นเดียวกันแล้ว ทำให้ลดเวลาในการเดินทาง Transit Time

Type
No.
Code name
Parameter
Traction

machine
Product

strategy

capacity
Speed(m/s)

MS
1
QS8500J
400-1000
1.0-1.75
WYT
Economy

2
QS8700
800-1000
1.0-1.75
WYT
Luxury

3
QS8300
630-1600
1.0-2.5
NYT
Public Building

4
QS8800
1150-1600
1.0-2.5
NYT
Luxury Public Building

5
QS6200J
400-1000
1.0-1.75
GPM
Economy

6
QS6200
1150-1600
1.0-2.0
GPM
Public Building

7
QS6100
1000-1600
3.0-4.0
SPECIAL
High public building

8
QS8500G(JANUS)
400-1000
1.0-1.75
WYT
Economy(Peru)

9
QS8500K
600-800
1.0-1.75
WYT
Economy(Chile)

10
QS6200K
600-800
1.0-1.75
GPM
Economy(Chile)